Партньорство

„МЛМ предприемачеството“ е дългосрочна инициатива, дългосрочен корпоративен проект, в който всеки работи за себе си, но не сам, а чрез партньори. В него няма служители, подчинени и властимащи. Няма наемни работници на трудов договор. Участниците са партньори помежду си, но на различни нива, с различни права и отговорности. Независимо, че са йерархично представени, интересът и посоката им са общи и съпосочени, и заедно със синергията помежду им се явяват основен ключов момент за постигането на успех. Формата за различните участниците е различна, но всички работят от свое име и за своя сметка, т. е. за себе си в качеството си на физически или юридически лица.
„МЛМ предприемачеството“ представлява вертикално обединение между физически и/или юридически лица, с цел корпоративни продажби и лидерство. С други думи то е корпоративна вертикална бизнес система или организация подобна на Холдинга. За разлика от него обаче партньори в МЛМ организацията както вече споменах могат да бъдат освен физически, но и юридически лица, т. е. обединението може да е освен между търговци с регистрирани на тяхно име фирми, но и между физически лица без регистрирани такива, което е едно от основните и предимства пред всички други тъй като улеснява самият процес на стартиране, правейки го лесно достъпно и почти безрисково във финансово отношение занимание. Освен това за разлика от Холдинга, където „холдинговото дружество“ има законоустановени капиталови изисквания за участие в някое от „дъщерните дружества“ – партньори от нейната група, у нас все още няма каквито и да са законоустановени капиталови или бюрократични изисквания за участие на партньорите от възходящата линя в някоя от низходящите от групата на МЛМ организацията. Това също е основно предимство, защото така се създава възможност за изключително голяма свобода и гъвкавост в договаряне начина на участие на партньорите от възходящата линия в низходящите такива с цел не само улесняване на процеса, но и с цел постигане на максимално ефективни резултати.
Партньорство има между стартиращият предприемач консултант и компанията партньор („компанията майка“ както още я наричат някои, чиито продукти или услуги се придвижват на пазара и по чийто кариерен план се отчитат резултатите и постигнатият успех като цяло) от една страна и между него и предприемачите от възходящата („спонсорска“) и низходящата (която ще създаде, наричана още „структура“ или „група“) линии.
„МЛМ предприемачеството“ e първокласен бизнес и висша форма на обединение, висша форма на партньорство основаващо се на принципа на “организираното усилие” наричан още “принцип на мозъчния тръст”, чийто основоположник е американският предприемач и филантроп от шотлански произход Андрю Карнеги.
И така, ако желаете да се присъедините към мен или моята академия за развитие на „МЛМ лидери“ – „СКЕЙТ“, не се колебайте да се свържете с мен чрез посочените в този уеб сайт мои координати! Всички присъединили се към мен или моята академия са мои партньори и получават подкрепа от мен в зависимост от нивото и целите, които са си поставили съгласно маркетинговия план на компанията партньор – „Орифлейм“, наречен “План на успеха” и спират да получават такава освен от момента, в който те самите пожелаят това, но и когато загубят едни от най-важните качества, които трябва да притежават в този бранш – „ДА ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА ПРАВЯТ БИЗНЕСА, ДА МОГАТ ДА ПРИЕМАТ КРИТИКА И ДА ТЪРПЯТ РАЗВИТИЕ“!
Спират също така да получават подкрепата ми и когато започнат да си служат с инструментариума на непочтеността – лъжа, кражба, обида, клевета, незачитане и грубо отношение и намеса в чужда сфера, фалшифициране на подпис или цели документи, незачитане успеха на своите партньори, незачитане на йерархията, незачитане правата, свободите, достойнствата и добрите нрави на личността в индивидуален и общностен план.
„МЛМ предприемачеството“ е първокласен бизнес и бизнес на честта, поради което качествата на занимаващите се с него трябва да им съответстват.