Моята мисия

Бидейки проактивен и без да щадя силите си ще влагам занапред и в максимална степен своите теоретични и емпирични познания в подкрепа на моите партньори да схващат „МЛМ предприемачеството“ като естествен пръв избор за сбъдване на човешките мечти, като уникална възможност за постигане на успех, като единствена възможност съвместяваща понятията “благородството” и “бизнес” в едно неразривно цяло и като най-великата възможност за частна инициатива в историята на човечеството.
Пръв избор – защото работата в условията на безрискова от финансова гледна точка среда отприщва творческия потенциал у човешкия индивид и по този начин му помага да погледне по-смело и дръзко към предизвикателствата на бъдещето и сбъдването на своите мечти, уникална – защото е възможност за всички, но не всички успяват, благородна – защото успеха се постига чрез добавяне на стойност и надграждане успеха на своите партньори, а не само чрез постигнат оборот или спечелени пари и най-великата – защото спомага за преодоляване на противоречието между вложения и заплатения труд. Всички знаем, че стопанинът или ръководителят на една фирма винаги е заинтересован да получи максимум от наемния си работник и при това да му плаща минимално. А интересът на работникът е противоположен – да работи възможно по-малко и при това да получи възможно повече от фирмата.
Човешките и професионалните принципи ще са тези, които ще служат като отправна точка на моето изявление за професионална мисия. Именно те ще бъдат стожерът на моя ръководен център във вземането на всички мои решения. В качеството си на гражданин и предприемач в т. ч. лидер и корпоративен партньор намирам горепосоченото за изключително резонно, което няма как да не породи у мен стремеж към възможно най-високи стандарти на лоялност, синергия, комуникативност, етика, йерархичност и толерантност в името на взаимния успех.